• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hương - Chuyên ngành: Giáo dục học

  • 14:27 03-01-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Thị Hương, tên đề tài: "Đánh giá một số kĩ năng dạy học Toán của giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp"; Chuyên ngành: Giáo dục học, mã số: 9 14 01 01
   
  1/ Thông tin luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.

  2/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.

  3/ Tóm tắt luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.