• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trung Dũng - Chuyên ngành: Toán giải tích

  • 01:50 02-12-2019

  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Trung Dũng, tên đề tài: "Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc"Chuyên ngành: Toán giải tích, mã số: 62 46 01 02

   

  1/ Thông tin luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.

  2/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.

  3/ Tóm tắt luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.

Tin mới nhất