• Ban giám hiệu nhà trường

  • 12:03 27-12-2019

  BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2017 - 2022
   

  Thay Huy
  HIỆU TRƯỞNG
  PGS, TS Nguyễn Quang Huy

   

  Thay Vinh
  Thay Cuong
  A Quang


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Trịnh Đình Vinh


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Bùi Kiên Cường


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  ThS.KS Vũ Quảng


  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC