Thông tin cán bộ

Thông tin kê khai

Tên đề tài Tạp chí Số TG Số bài (Tín chỉ) Hạng mục tính điểm TG đề tài Giờ Trạng thái File
asd ạ dsa` yhjdr hj dákb 4 1 HĐ CDGSNN tính 2đ 28/01/2020 50 Chấp nhận

DS kê khai NCKH

Danh mục Tên đề tài Tên tạp chí/ Hội nghị /đơn vị /Loại TL Số bài (Tín chỉ) Số TG Hạng mục tính điểm TG đề tài Giờ QĐ File Trạng thái Ghi chú Tên đề tài
Công bố các công trình nghiên cứu asd ạ dsa` yhjdr hj dákb 1 4 HĐ CDGSNN tính 2đ 28/01/2020 50 Access ok

Danh sách kê khai giờ lao động

Tên học phần Tên lớp Kiểu Số SV Số tiết Số nhóm Hệ số lớp H/số lớp tín chỉ Giờ File Trạng thái Ghi chú Thao tác